Slovník pojmů

Kliknutím na písmeno zobrazíte termíny se shodným počátečním písmenem.

A

Alela vyhledej slovo
Alela je konkrétní forma genu. Každý gen může mít jednu nebo několik forem tzv. alel. Je-li alel více, jedná se o genetický polymorfismus. Příkladem jsou krevní skupiny A, B a 0.
Antigen vyhledej slovo
Antigenem je každá molekula, kterou imunitní systém organismu rozpoznává jako tělu cizí a nějakým způsobem na ní reaguje (např. tvorbou specifických protilátek).

Na začátek stránky

C

Cykler vyhledej slovo
Teplotní cykler je laboratorní zařízení používané ke kopírování úseků DNA pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Zařízení má teplotní blok s otvory pro mikrozkumavky s reakční směsí. Cykler zvyšuje a snižuje teplotu bloku v jednotlivých, předem naprogramovaných krocích.

Na začátek stránky

D

DNA vyhledej slovo
Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry). DNA je tedy pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu.

Na začátek stránky

F

Fenotyp vyhledej slovo
Fenotyp je soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků živého organismu. Představuje výsledek spolupůsobení genotypu a prostředí, čili to, jak organismus v daném znaku skutečně vypadá.
Frekvence (četnost) alel vyhledej slovo
Podíl zastoupení jednotlivých alel v populaci. U různých populací téhož druhu mohou být různé poměry zastoupení mezi jednotlivými alelami. Obzvláště to platí pro případy malých oddělených populací a pro případy, kdy je vliv alely na vnější znaky u různých populací různý. Typickým příkladem je výskyt alely pro srpkovitou anemii.

Na začátek stránky

G

Genetický profil vyhledej slovo
Genetický profil je soubor genetických znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné (podobně jako otisk prstu). Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat a srovnáním profilů určit příbuzenství osob.
Genom vyhledej slovo
Genom je veškerá genetická informace uložená v DNA (u některých virů v RNA) určitého organismu.
Genotyp vyhledej slovo
Genotyp je soubor veškerých genetických informací organizmu, týkající se konkrétního znaku.

Na začátek stránky

L

Lokus vyhledej slovo
Lokus je pozice, kterou na chromozomu zaujímá jeden nebo více genů.

Na začátek stránky

M

Mutace vyhledej slovo
Mutace je dědičná změna DNA sekvence a změna genotypu, ke které dochází při reprodukci nebo dělení buněk. Důsledkem mutace pro organismus mohou, ale nemusí být pozorovatelné změny vnějších znaků (fenotypu).

Na začátek stránky

P

Primer vyhledej slovo
Primer je krátký jednovláknový řetězec nukleové kyseliny, který slouží jako počáteční místo replikace DNA.

Na začátek stránky

T

Test otcovství vyhledej slovo
Test otcovství je laboratorní vyšetření, které umožňuje věrohodně dokázat, že určitý muž je otcem konkrétního dítěte. Stejným způsobem se dá provést také vyšetření, zkoumající jiné typy příbuznosti (mateřství, dědečkovství, a podobně). Podobně se dá vyšetřit i vzdálenější příbuznost po meči a po přeslici; zkoumají se však jiné části DNA, které pak nejsou umístěné na autozomálních chromozómech, ale na chromozómu Y a v mitochondriální DNA.

Na začátek stránky